Hướng dẫn sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để khai thuế qua mạng

Thực hiện Công văn số 244/CTSBMTT--KHTC ngày 29/7/2016 của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin về việc sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để phục vụ triển khai dịch vụ thuế điện tử và kê khai BHXH điện tử. Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp Tài liệu này nhằm mục đích: Hướng dẫn người sử dụng sử dụng các chức năng của hệ thống khai thuế qua mạng sau nâng cấp, đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ kê khai thuế qua mạng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính Phủ cấp.

Tài liệu hướng dẫn chi tiết đến từng phân hệ của hệ thống, hướng dẫn NSD từng bước thực hiện chức năng thông qua các hình ảnh minh họa kèm theo, tạo điều kiện dễ dàng cho NSD thực hiện các chức năng của hệ thống khai thuế qua mạng. Các thông tin trong tài liệu này sẽ được sử dụng để hướng dẫn người nộp thuế sử dụng đúng chức năng trên Website, đồng thời Tài liệu này cũng là căn cứ để NNT thực hiện kiểm tra ứng dụng.

 

Loại tin: 

Hướng dẫn sử dụng

File gắn: