Giới thiệu

GIỚI THIỆU

1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là thông tin và truyền thông); các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

2. Sở Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Thực hiện nhiệm vụ được giao về: triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản triển khai, quản lý chứng thư số và ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của Người quản lý thuê bao theo quy định tại (Điều 28) Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ Quốc phòng Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang thực hiện việc quản lý, cấp phát chứng thư số đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; trong đó, Người quản lý thuê bao phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thuê bao đề nghị cấp, gia hạn, thu hồi chứng thư số, khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật; đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, quản lý các thuê bao thuộc thẩm quyền trong quá trình quản lý, sử dụng chứng thư số, thiết bị lưu khóa bí mật. Tính đến hết năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã cấp phát cho các đơn vị là 2.070 chứng thư số, trong đó: tổ chức là 1.553 chứng thư; cá nhân là 515 chứng thư; thiết bị là 02 chứng thư. Việc xây dựng Phần mềm quản lý chứng thư số để hỗ trợ công tác quản lý chứng thư số của các thuê bao trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang là hết sức cần thiết. Phần mềm quản lý chứng thư số không chỉ giúp cho Sở Thông tin và Truyền thông quản lý tốt chứng thư số của các thuê bao theo quy định mà còn là nơi cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và các văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; giúp các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng chứng thư số được cấp một cách an toàn, hiệu quả và đảm bảo đúng các quy định. Ngoài ra, với tính năng tạo lập các báo cáo, Phần mềm Quản lý chứng thư số tỉnh Bắc Giang giúp các đơn vị thực hiện việc tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu một cách chính xác, kịp thời./.

 

Loại tin: 

Giới thiệu

File gắn: