Kế hoạch triển khai Chữ ký số của UBND tỉnh Bắc Giang

Kế hoạch triển khai ứng dụng Chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2015

Loại tin: 

Văn bản chỉ đạo, điều hành

File gắn: