Thông tư 08/2016 của bộ Quốc phòng

Thông tư quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Loại tin: 

Văn bản QPPL

File gắn: