Kế hoạch tập huấn, hướng dẫn sử dụng Chữ ký số năm 2015

kế hoạch tập huấn, hướng dẫn cài đặt và sử dụng Chữ ký số cho các cơ quan, đơn vị nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2015

Loại tin: 

Văn bản chỉ đạo, điều hành

File gắn: