Quyết định số 330/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang 

Loại tin: 

Văn bản QPPL

File gắn: