Quyết định 133/2015/QĐ-UBND

Ban hành quy định về việc gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Loại tin: 

Văn bản QPPL

File gắn: