Thông tin chung

Mô tả File gắn
Quyết định 133/2015/QĐ-UBND

Ban hành quy định về việc gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

PDF icon 133.2015.QD-UBND.PDF
Quyết định số 330/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang 

PDF icon 330.2016.qd-ubnd ban hanh quy che CKS.pdf
Nghị định 106/2011/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

PDF icon 106_2011_ND-CP_11215077.pdf
Nghị định 170/2013/NĐ-CP

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007.

PDF icon _NĐ170-2013-CP.pdf
Nghị định 26/2007/NĐ-CP

Nghị định này quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

PDF icon 26-2007-NÐ-CP.pdf
Thông tư 08/2016 của bộ Quốc phòng

Thông tư quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

PDF icon Thong tu 08_bo QP quan ly chu ky so (1).pdf